Europejska Agencja Chemikaliów - konsultacje publiczne

W Unii Europejskiej pewne substancje posiadają klasyfikację zharmonizowaną co wynika ze starań w zapewnieniu określonego zarządzania ryzykiem. Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi w następujących przypadkach:

- substancja ma działanie rakotwórcze, toksyczne w zakresie rozrodczości lub też działa uczulająco na drogi oddechowe, bądź ma działanie mutageniczne,

- dana substancja stanowi substancję czynną w produktach o charakterze biobójczym bądź też w produktach z zakresu ochrony roślin,

- klasyfikacja na unijnym poziomie ze względu na specyfikę i specjalne przesłanki zastosowania substancji jest uzasadnione.

 

Wnioski w zakresie zharmonizowania klasyfikacji oraz oznakowania substancji w całej Unii Europejskiej mogą składać zarówno dalsi użytkownicy jak również poszczególne państwa członkowskie oraz importerzy czy też producenci. W celu umożliwienia poszczególnym – zainteresowanym stronom dokonania własnego wkładu w istniejący proces, wnioski o zharmonizowaną klasyfikację oraz oznakowanie są poddawane do publicznej widomości w rejestrze substancji. Dokumentacja z zakresu zharmonizowanej klasyfikacji obejmuje między innymi informacje dotyczące zastosowań substancji, produkcji, jak również i związanych z nimi zagrożeń. Dokumentacja obejmuje również uzasadnienie o potrzebie działania na odpowiednim – unijnym szczeblu. Warto zauważyć, że sprawozdanie powinno zawierać wystarczające informacje pozwalające na dokonanie wystarczającej i niezależnej oceny dla różnych fizycznych, toksykologicznych oraz ekotoksycznych zagrożeń, opartych na przedstawianych informacjach. Przez 45 dni trwać będą konsultacje społeczne po otrzymaniu przez ECHA odpowiedniego wniosku. Po wskazanym czasie ECHA przekazuje uzyskane uwagi do firm, państw członkowskich, które złożyły odpowiedni wniosek oraz zaprasza je do tego by przedstawiło własne stanowisko i odniosło się do uwag. Wszystkie te dokumenty zostają następnie przekazane Komitetowi Europejskiej Agencji Chemikaliów do spraw Oceny Ryzyka – RAC.

Komitet, który składa się ze specjalistów oraz ekspertów z państw członkowskich wydaje specjalną – naukową opinię dotyczącą wniosku. ECHA taką opinię przekazuje Komisji Europejskiej, która przy wsparciu Komitetu Regulacyjnego REACH obejmującego przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich podejmuje decyzję dotyczącą wnioskowanej klasyfikacji i oznakowania dotyczącej substancji.

W 2015 roku pod takie konsultacje poddano między innymi Nikotynę (zakończenie konsultacji 5 czerwca 2015) oraz Polychron sodu (zakończenie negocjacji 23 listopada 2015).

Aktualnie konsultacje dotyczą klasyfikacji 4-tert-butylofenolu [CAS 95-54-4] – do dnia 8 stycznia 2016 roku. Dotyczą one również izoproturonu (ISO) [CAS 34123-59-6], bezwodnika maleinowego [CAS 108-31-6] jak również bezwodnika bursztynowego [ CAS 108-30-5] – do 25 stycznia 2016 roku.