Decyzja w sprawie zezwoleń - HBCDD

Pojawiło się streszczenie decyzji Komisji Europejskiej, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE seria C/10, dotyczące zezwoleń na wprowadzanie do obrotu bądź na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia – WE – nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH.

Tego typu decyzja dotyczy HBCDD (Heksabromocyklododekanu oraz jego diastereoizomerów), który jest stosowany jako substancja uniepalniająca. Dodawana jest ona na etapie produkcji różnego rodzaju środków ora materiałów. HBCDD jest rozmieszczony jednolicie, jako nierozdzielny składnik wewnątrz struktury polimeru. Jednocześnie nie jest związany ze strukturą tego polimeru. Swoje zastosowanie EPS znajduje w płytach termoizolacyjnych, które służą do ocieplania budynków. Wykorzystywany jest również w fotelikach samochodowych dla dzieci, materiałach służących do pakowania, stojakach/podporach targowych oraz wystawowych.

Mikronizowany HBCDD znajduje zastosowanie w produkcji między innymi tekstyliów do tapicerowania (mebli, siedzeń). Z kolei Heksabromocyklododekan HBCDD oraz jego diastereoizomery (alfa-, beta- i gamma-), jako trwałe i szkodliwe, toksyczne substancje, które posiadają klasyfikację Repr. 2 H361, Lact. H362, podejrzewane są o szkodliwy wpływ, między innymi na płodność oraz rozwój dziecka w łonie matki, ale też na dzieci karmione piersią.

Od 21 sierpnia 2015 roku zdecydowano się na zabronienie wprowadzania do obrotu oraz stosowania tego rodzaju substancji. Jednocześnie, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, dotyczącej pozwoleń na wprowadzanie do obrotu bądź na stosowanie substancji, które zostały wymienione w zał. XIV, zezwoleniom zostają objęte zastosowania HBCDD w przypadku produkcji artykułów z polistyrenu spienionego o zmniejszonej palności, używanego w budownictwie.

Uzasadnienie wskazało, że zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia – WE – nr 1907/2006, korzyści o charakterze społeczno – ekonomicznym są przeważające nad kwestią ryzyka w zakresie środowiska naturalnego. Dodatkowo nie istnieje alternatywa dla zastosowania substancji w odpowiednich ilościach, ani też nie ma alternatywy technologicznej.

Jednak posiadacze pozwoleń, mają obowiązek składania co 3 miesiące Komisji sprawozdań.

Zezwolenie wygasa 21 sierpnia 2017 roku, jeżeli chodzi o firmy je posiadające, które nie złożą stosownego sprawozdania z przeglądu w terminie upływającym 21 lutego. Warto tu też zauważyć, że zezwolenie mogło też zostać cofnięte w trybie art. 61 ust. 2 i 3 rozporządzenia – WE nr 1907/2006.

 

Źródło

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0113(01)&from=PL