CLP i nie tylko

Pojawiające się rozwiązania oraz opinie oraz badania wpływają znacząco na to jaki i kiedy dochodzi do publikacji oraz dostosowania klasyfikacji oraz rozporządzeń do przepisów. Od chwili opublikowania rozporządzenia – 1272/2008/WE – doszło do siedmiu ATP nowelizacji z zakresu zawartych w nim przepisów.

Nieuchronne zmiany wyznaczone od 1 stycznia 2016 – dotyczące zmiany kwalifikacji zharmonizowanej – 6 ATP do CLP.

5 czerwca 2014 roku wydano rozporządzenie Komisji – UE – nr 605/2014 – 6 ATP do CLP, zmieniająca w celu dostosowania do panującego postępu naukowego oraz technicznego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w zakresie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin przewidywało stosownie wprowadzone zmiany od dnia 1 kwietnia 2015. Należy jednak zauważyć, że okres przejściowy jest znacznie krótszy, co wynika między innymi z tego, że pojawiły się opóźnienia podczas procesu przyjmowania. Okazało się iż czas 10-ciu miesięcy jest niewystarczający by umożliwić poszczególnym podmiotom gospodarczym dostosowanie się do nowych zasad. Co ważne bardzo często mają one istotny wpływ na powszechnie stosowane substancje chemiczne.

W celu zapewnienia odpowiedniego okresu przejściowego z sprawą Rozporządzenia Komisji – UE – nr 2015/491 z dnia 23 marca 2015r., został wydłużony okres wejścia w życie wspomnianych zmian obejmujących zharmonizowanie oraz oznakowanie substancji. Wobec powyższego został odroczony obowiązek związany z zastosowaniem klasyfikacji i oznakowania 6 ATP do CLP do dnia 1 stycznia 2016 roku.

Istotne zmiany objęły przemysł chemiczny w ujęciu klasyfikacji zharmonizowanej dotyczącej substancji wykorzystywanych przede wszystkim w zakresie produkcji tworzyw sztucznych, syntetycznych żywic oraz barwników takich jak styrenu, formaldehydu, etylobenzenu. Dodano do nich nowe rodzaje zagrożeń.

Z też rozporządzeniem, stwierdzono, że obecność formaldehydu w stężeniu większym bądź też równym 0,1% spowoduje zaklasyfikowanie całego produktu jako posiadającego działanie rakotwórcze. Tym samym może on zostać przeznaczony tylko do zastosowania zawodowego i tym samym przed wprowadzeniem go do obrotu opakowania powinny zostać opatrzone czytelnym, widocznym oraz nieusuwalnym napisem o treści: „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”.

Warto tu zauważyć, że pojawiające się zmiany sprawiają, że dostawcy muszą dokonywać korekt w zakresie oznakowań na etykietach, aktualizacji kart charakterystyki jak również w zakresie ciągłej komunikacji w istniejącym łańcuchu dostaw. Nowa klasyfikacja będzie miała pewne konsekwencje, które sprawią najpewniej, że korzystanie z danej substancji stanie się zakazane bądź ograniczone. W takim przypadku będzie to skutkowało koniecznością wycofania produktu z rynku konsumenckiego. Inną ewentualnością będzie zmiana receptury bądź samej technologii wykorzystywanej do procesu produkcji. Należy tu zauważyć, że dostawcy mieli możliwość wprowadzenia obowiązujących zmian w zakresie oznaczeń, opakować jeszcze przed terminem wejścia przepisów w życie.

VII ATP dokonuje również modyfikacji klasyfikacji szeroko stosowanych substancji między innymi w zakresie kwasu azotowego (V) [CAS 7697-37-2], imidazolu [CAS 288-32-4] oraz fosforu wapnia [CAS 1305-99-4].

Zmiany w zakresie klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin, które wynikają z VII ATP powinno się wprowadzić do dnia 1 stycznia 2017 roku. Przepisy przejściowe rozporządzenia – WE – nr 1272/2008, pozwalają na zastosowanie nowych przepisów już na wcześniejszym etapie związanym z zasadami dobrowolności. Zgodnie z nimi dostawcy mają możliwość stosowania nowych zasad związanych ze zharmonizowaniem klasyfikacji oraz ich odpowiedniego dostosowania opakowań i oznaczeń zgodnie z zasadami dobrowolności przed wyznaczonym terminem zapewniania zgodności.