Antykoagulanty - przedłużone zatwierdzanie

Należące do grupy antykoalugantów substancje, uznane jako spełniające kryteria substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zostały zatwierdzone do stosowania ich w produktach gryzoniobójczych na okres 5 lat wyłącznie warunkowo. Wzięto pod uwagę zagrożenia, dotyczące ich zastosowania. Odnowienie ich w zakresie zatwierdzenia możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu oceny porównawczej, jak i zastosowaniu właściwych środków, które zmniejszałyby ryzyko. W celu umożliwienia oceny porównawczej, równolegle dla wszystkich antykoagulantów, terminy związane z ich zatwierdzaniem, zostaną zrównane oraz przedłużone aż do czerwca 2018 roku. Wówczas to ma nastąpić ocena oraz ewentualne odnowienie wspominanego już zatwierdzenia.

W myśl decyzji wykonawczej Komisji nr 2016/135 pochodzącej z dnia 29 stycznia 2016 roku, został wydłużony termin związany z zatwierdzeniem ostatnich substancji z grupy antykoagulantów, stosowanych w rodentycydach. Podobnie jak w przypadku innych substancji wliczanych do tej grupy, nową ważność zatwierdzeń wyznaczono na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Taka sytuacja oznacza, że pozwolenia dla produktów w zakresie, co do których złożono stosowne wnioski również mogą zostać właściwie przedłużone.

Daty związane z dotychczasowymi wygaśnięciami pozwoleń w przypadku flokumafenu przypadają na 30 września 2016 roku, a w przypadku produktów zawierających warfarynę lub brodifakum na 31 stycznia 2017 r.