Jak odzież wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo.

Na rynku działa wiele branż oraz firm, które coraz częściej można znaleźć w Internecie. To zasadniczo najłatwiejszy sposób by dotrzeć do większego grona klientów. Jest to znacznie bardziej skuteczny sposób niż korzystanie z tradycyjnego sklepu stacjonarnego. Tę zaletę odkryto już dawno i jak na razie doskonale się sprawdza i to praktycznie w każdej ga

Czytaj więcej

Dane do rejestracji - zasady udostępniania

Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie, które dokładniej definiuje zakres pojęcia przejrzystości, uczciwości oraz kwestii związanej z niedyskryminacją. Dotyczy ono między innymi rozumienia warunków, związanych z udostępnieniem danych zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. Dzięki temu, również ECHA ma możliwość upewnienia się, że wszyscy reje

Czytaj więcej

Decyzja w sprawie zezwoleń - HBCDD

Pojawiło się streszczenie decyzji Komisji Europejskiej, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE seria C/10, dotyczące zezwoleń na wprowadzanie do obrotu bądź na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia – WE – nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chem

Czytaj więcej

Ochrona przeciwsłoneczna - zakazy

Obowiązująca obecnie definicja w zakresie produktów ochrony przeciwsłonecznej określa preparaty /żele, oleje, kremy i inne/ przeznaczane do kontaktu ze skórą człowieka. Dotyczy to szczególnie ochrony przed promieniowaniem UV. Ma ono polegać między innymi na pochłanianiu, odbijaniu oraz rozpraszaniu takiego promieniowania. Promieniowanie słoneczne, składa się a

Czytaj więcej

Antykoagulanty - przedłużone zatwierdzanie

Należące do grupy antykoalugantów substancje, uznane jako spełniające kryteria substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zostały zatwierdzone do stosowania ich w produktach gryzoniobójczych na okres 5 lat wyłącznie warunkowo. Wzięto pod uwagę zagrożenia, dotyczące ich zastosowania. Odnowienie ich w zakresie zatwierdzenia możliwe będzie dopiero po przeprowadzen

Czytaj więcej

Doradztwo i zezwolenia - dobra pomoc w ważnej sprawie

Bardzo dobrą stroną prowadzenia wielu firm jest możliwość skorzystania z szeroko rozumianego wsparcia. Obecnie na rynku istnieje szereg zróżnicowanych firm, które prowadzą rozmaite szkolenia, mające zarówno charakter bardzo ogólny, jak również poruszające szczegółowe kwestie. Tego rodzaju wsparcie jest nie tylko oczekiwane, ale często r&oacu

Czytaj więcej

CLP i nie tylko

Pojawiające się rozwiązania oraz opinie oraz badania wpływają znacząco na to jaki i kiedy dochodzi do publikacji oraz dostosowania klasyfikacji oraz rozporządzeń do przepisów. Od chwili opublikowania rozporządzenia – 1272/2008/WE – doszło do siedmiu ATP nowelizacji z zakresu zawartych w nim przepisów.

Nieuchronne zmiany wyznaczone od 1 stycznia 2016

Czytaj więcej

Oznakowanie - kosmetyki - marketing

Deklaracje marketingowe są istotne w branży kosmetycznej. Pod takimi znakami minął w branży kosmetycznej rok 2015. Deklaracje tego typu znajdują się na etykietach, ulotkach oraz materiałach informacyjnych o innym charakterze. Kontakt między produktem kosmetycznym, producentem oraz konsumentem są kluczowe dla działalności. Wpływ na ten stan ma kilka czynników w tym między in

Czytaj więcej

Substancje o największym znaczeniu

W  roku 2015 rozpoczęło wdrażanie nowej strategii, dotyczącej sprawdzania zgodności dossier rejestrujących. Zgodnie z nowymi przepisami, mają się one skupić na dossier rejestrujących substancje o największym znaczeniu w odniesieniu do ochrony zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Oznacza to zasadniczo wielkotonażowe dossier rejestrujących. Brak jest w nich informacj

Czytaj więcej

Europejska Agencja Chemikaliów - konsultacje publiczne

W Unii Europejskiej pewne substancje posiadają klasyfikację zharmonizowaną co wynika ze starań w zapewnieniu określonego zarządzania ryzykiem. Taka sytuacja może mieć miejsce między innymi w następujących przypadkach:

- substancja ma działanie rakotwórcze, toksyczne w zakresie rozrodczości lub też działa uczulająco na drogi oddechowe, bądź ma działanie mutage

Czytaj więcej